Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ
Thứ hai, ngày 29/08/2011 | 08:57 AM (GMT +7)
Ngày 12/8/2011, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Trần Minh Cả - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo. Tham dự cuộc họp có các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành giúp việc Ban chỉ đạo và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Bắc Trà My (vắng Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Tỉnh đoàn).

Sau khi nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, UBND các huyện: Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Bắc Trà My báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn trong 07 tháng đầu năm 2011; ý kiến của các ngành dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả kết luận những nội dung sau:

I. Trong 7 tháng đầu năm 2011, việc triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện: Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang đã đạt được một số kết quả khá khả quan. Các huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chế độ, chính sách theo Nghị quyết 30a kịp thời, có hiệu quả, trong đó huyện Phước Sơn đã hoàn thanh

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/NQ-CP ở 03 huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: việc hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/QĐ-TTg tại huyện Phước Sơn một số nhà, cửa sổ, cửa lớn vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa có sự kiểm soát chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện; huyện Tây Giang chưa hoàn thành quy hoạch sắp xếp điểm dân cư, san ủi mặt bằng nên việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo vẫn chưa đạt 100% kế hoạch đề ra. Vốn sự nghiệp phân bổ chậm; việc giao khoán rừng cho cộng đồng làng do vướng thủ tục nên chưa thanh quyết toán được; xuất khẩu lao động bị chững lại; công tác đào tạo nghề chưa được quan tâm đúng mức; các cơ chế, chính sách về giáo dục và y tế chưa phát huy được hiệu quả; công tác cán bộ chưa có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu trong khi mùa mưa bão đang đến gần, một số hạng mục đầu tư chưa đúng danh mục gây khó khăn cho việc giải ngân vốn, chưa thực hiện tốt việc lồng ghép chương trình, dự án trên địa bàn.

II. Trong các tháng cuối năm 2011, yêu cầu các ngành liên quan và các huyện: Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/QĐ-TTg:

- UBND các huyện: Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND xã, thị trấn kiểm tra nhà ở đã xây dựng cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, đánh giá chất lượng nhà và tình trạng sử dụng, khắc phục kịp thời những trường hợp kém chất lượng đảm bảo đạt yêu cầu bền, cứng, đẹp và đúng thiết kế mẫu, báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương kiểm tra tình hình khai thác (khối lượng, chất lượng) và sử dụng gỗ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Phước Sơn theo Phương án được duyệt tại Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 06/4/2010 của UBND tỉnh, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết lượng gỗ đã khai thác nhưng chưa sử dụng hết (còn thừa) theo hướng phải được sử dụng vào mục đích làm nhà ở cho hộ nghèo.

- Huyện Tây Giang khẩn trương hoàn thành quy hoạch bố trí, sắp xếp điểm dân cư, san ủi mặt bằng để hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trong năm 2011.

2. Đề nghị các huyện: Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang khẩn trương phân bổ vốn sự nghiệp và chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các chế độ, chính sách; trong đó tập trung vào các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, giao khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, khai hoang phục hóa, hỗ trợ con giống vật nuôi … đảm bảo hỗ trợ đúng mục tiêu theo nội dung Nghị quyết 30a/NQ-CP.

- Về thủ tục giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Tùy theo tình hình thực tế ở địa phương mình, UBND huyện có phương án giao khoán phù hợp đảm bảo mục tiêu chăm sóc, bảo vệ rừng, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và đảm bảo thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

3. Vốn xây dựng cơ bản: Đề nghị các địa phương rà soát lại các công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo đúng danh mục hỗ trợ của Nghị quyết 30a/NQ-CP, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, đảm bảo giải ngân 100% vốn trong năm 2011.

Đối với các công trình mới bị cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2011 theo Công văn số 3809/BKHDDT-TH ngày 15/6/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị UBND các huyện: Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang tổng hợp danh mục, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện trong năm 2011.

- Các địa phương chủ động thực hiện lồng ghép chương trình 30a với các chương trình mục tiêu khác trên địa bàn, bóc tách vốn của các chương trình để sử dụng các nguồn vốn sao cho phù hợp, đúng quy định hiện hành của nhà nước. Tập trung nguồn vốn đẩy mạnh xây dựng cơ bản, huy động tổng hợp nguồn lực thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đề nghị UBND huyện Phước Sơn khẩn trương triển khai thi công, hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm dạy nghề huyện Phước Sơn trong năm 2011.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, thực hiện tuyên truyền, vận động, tuyển chọn lao động địa phương tham gia, đảm bảo đạt tiêu chí bình quân 10 lao động/xã theo Nghị quyết 30a/NQ-CP.

5. Về việc thẩm định, phê duyệt, thu hồi đất, giao đất xây dựng các công trình 30a: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cơ chế phân cấp cho UBND các huyện 30a thẩm định, phê duyệt, thu hồi đất, giao đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

6. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, hoàn chỉnh và tham mưu UBND tỉnh đề án hỗ trợ cán bộ trẻ đang công tác tại các huyện nghèo 30a.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm việc cụ thể với Sở Nội vụ về việc bổ sung 4 biên chế cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện: Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Bắc Trà My để làm đầu mối theo dõi việc triển khai Chương trình 30a và các chương trình, dự án giảm nghèo tại các địa phương, đảm bảo thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thông suốt, kịp thời, chính xác, đúng quy định.

7. UBND huyện Bắc Trà My: Khẩn trương tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương về Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện. Trên cơ sở góp ý của các Bộ, ngành Trung ương, huyện Bắc Trà My hoàn chỉnh đề án, trình UBND tỉnh phê duyệt để kịp thời đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện Đề án trong năm 2011.

8. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh cơ chế, chính sách đặc thù cho các huyện nghèo của tỉnh không nằm trong 30a: Nam Giang, Đông Giang, Nông Sơn.

9. Đề nghị lãnh đạo các huyện 30a kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/NQ-CP, thực hiện công tác thông tin báo cáo theo đúng quy định để kịp thời giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2011 đã đề ra.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Trần Minh Cả – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo tỉnh Quảng Nam, yêu cầu các ngành, địa phương liên quan căn cứ triển khai thực hiện./.

Trường Sa (VPUBND QNA)

Lượt xem:  1,884

Tin đã đưa