Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (giai đoạn 1999-2010) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ 3, ngày 13/09/2011 | 11:03 AM (GMT +7)
Ngày 25/8/2011, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang đã chủ trì Hội nghị tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1999 - 2010. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện dự án và lãnh đạo các Ban quản lý dự án trồng rừng cơ sở.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tổng kết đánh giá 12 năm thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (giai đoạn 1999 - 2010) và giải pháp thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang kết luận:

1. Đánh giá kết quả đạt được

 Qua 12 năm (1999-2010) triển khai thực hiện, Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng nói chung có nhiều tiến bộ; đã cơ bản hoàn thành mục tiêu góp phần tích cực trong việc xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng dự án, đặc biệt nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân, nhất là người dân miền núi, vùng sâu vùng xa về giá trị kinh tế và môi trường sinh thái do rừng mang lại, từ đó tích cực tham gia trồng mới và có kế hoạch chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng và khai thác tài nguyên rừng một cách hợp lý hơn,...

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như:

 - Thời gian thực hiện Dự án kéo dài 12 năm nên bộ máy tổ chức của các Dự án trồng rừng cơ sở không ổn định, thường xuyên thay đổi về cán bộ lãnh đạo cũng như cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; do đó, công tác lãnh đạo điều hành Dự án qua các năm gặp một số khó khăn, nhất là công tác thanh quyết toán không kịp thời;

- Tại một số địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm đến Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và chưa coi đó là nhiệm vụ chính trị của địa phương mình; công tác chỉ đạo chưa thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến khối lượng hoàn thành kế hoạch hàng năm;

- Chưa xây dựng quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008 nên việc xác định định hướng đầu tư, các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng cụ thể của từng vùng chưa được khảo sát đầy đủ và thiếu chủ động;

- Quy hoạch 3 loại rừng ở một số địa phương chưa hợp lý;

- Việc giao đất gắn liền với giao rừng chưa được triển khai thực hiện trên thực tế;

 - Về nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn đầu tư cho các hạng mục lâm sinh còn mang tính chất hỗ trợ, suất đầu tư thấp hơn các dự án khác (từ năm 1999-2008), tuy có tăng hàng kỳ nhưng chậm, không theo kịp thời giá của thị trường;

+ Vốn đầu tư về nâng cao năng lực, cũng như mua sắm trang thiết bị cho cơ sở hàng năm không có làm ảnh hưởng không ít đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án.

- Tiến độ giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp cho các thành phần kinh tế, hộ gia đình và cộng đồng chậm; diện tích rừng và đất lâm nghiệp do các địa phương quản lý còn rất lớn, phần lớn kinh doanh kém hiệu quả, nhất là đối với rừng tự nhiên. Nhiều chủ rừng sau khi nhận đất, nhận rừng nhưng vì nhiều lý do dẫn đến đất bỏ hoang hoặc sử dụng không có hiệu quả.

  2. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011

 Để thực hiện tốt Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố từ nay đến cuối năm cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

 a) Giao Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương xây dựng Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015 trình UBND tỉnh phê duyệt để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trong những năm đến;

- Phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng (theo Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của UBND tỉnh) cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 158/TB-UBND ngày 13/5/2011 trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung;

 - Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện tốt công tác giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất lâm nghiệp theo Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 của Liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường và theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2623/UBND-KTN ngày 25/7/2011;

- Chỉ đạo rà soát lại quỹ đất đã được giao và tổ chức thực hiện ngay việc cắm mốc theo đúng quy định;

- Phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng, phấn đấu đến năm 2012 rừng và đất rừng thật sự có chủ theo chỉ đạo của Chỉnh phủ;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương liên quan kiểm tra lại diện tích trồng rừng thay thế do chuyển mục đích sử dụng để xây dựng các dự án thuỷ điện đã được UBND tỉnh phê duyệt; báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết đối với các chủ đầu tư không thực hiện việc trồng lại rừng theo phương án được duyệt;

- Căn cứ Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng tại Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tổ chức đánh giá lại chất lượng rừng; kiểm tra việc khai thác cây kinh tế, chất lượng cây phòng hộ còn lại, có hướng dẫn bổ sung quy trình kỹ thuật cho phù hợp với tình hình thực tế;

 - Rà soát lại diện tích và chất lượng rừng ở vùng Đông của tỉnh để tổ chức thanh lý (đối với diện tích rừng chồng lấn với quy hoạch) hoặc có kế hoạch quản lý, bảo vệ cho phù hợp; kết hợp với các nguồn vốn dự án khác như chương trình đê biển,... để khôi phục những diện tích rừng kém chất lượng;

- Tham mưu UBND tỉnh rà soát điều chỉnh lại tổ chức bộ máy quản lý của các Ban quản lý rừng phòng hộ để hoạt động có hiệu quả hơn.

b) Giao Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung hoàn thành dứt điểm việc thanh quyết toán các hồ sơ tồn đọng của các Ban quản lý Dự án trồng rừng cơ sở - Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng từ năm 1999 – 2010, báo cáo UBND tỉnh để có văn bản chỉ đạo cụ thể đối với các trường hợp cố tình không hợp tác thực hiện; 

 - Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra lại nguồn vốn kết dư của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010 và các nguồn vốn khác để tham mưu UBND tỉnh bố trí triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng theo đúng quy định.

 c) UBND các huyện, thành phố thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng chưa hoàn thành việc thanh quyết toán, khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các Ban quản lý dự án của huyện/thành phố hoàn chỉnh hồ sơ và nộp về Sở Tài chính để thẩm tra, quyết toán trước tháng 10/2011.

 d) Các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 01/9/2010.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Trường Sa (VPUBND QNA)

Lượt xem:  1,764

Tin đã đưa