Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
Thứ 4, ngày 02/05/2012 | 12:01 PM (GMT +7)
Thực hiện Công văn số 164-CV/ĐUK ngày 12/4/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam về sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả như sau:
Về công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai, ngay sau khi có Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 17/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 20/9/2011 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch số 40-KH/CB ngày 22/9/2011 và hướng dẫn 41-HD/CB ngày 27/9/2011 thực hiện đăng kí nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ đạo của Đảng cấp trên gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Ngành.
Cấp ủy đã tiến hành tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 17/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 20/9/2011 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 thông qua sinh hoạt Chi bộ. Chỉ đạo 2 tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức cho các quần chúng và thanh niên nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên và Kế hoạch 40-KH/CB của Chi bộ ngày 22/9/2011 về triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của BCT về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Hướng dẫn 41-HD/CB ngày 27/9/2011 về thực hiện đăng kí nội dung làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngay sau khi có Hướng dẫn 03-HD/ĐUK ngày 26/12/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chi ủy đã ban hành Hướng dẫn 05-HD/CB ngày 17/01/2012 về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng để thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên nêu cao tính gương mẫu, đi đầu để cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập, noi theo trên hầu hết các mặt: Ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; Ý thức phục vụ nhân dân; Phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác...
Theo đó, trong thời gian qua Chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký nội dung thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch 40-KH/CB ngày 22/9/2011 về triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của BCT về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 và Hướng dẫn 41-HD/CB ngày 27/9/2011 về thực hiện đăng kí nội dung làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, đã có 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng kí nội dung thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch của Chi bộ gắn với việc đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2011 theo đúng quy trình và hướng dẫn của Đảng cấp trên theo tinh thần Hướng dẫn 07 của BCHTW. Kết quả: Chi bộ được công nhận Trong sạch, vững mạnh; có 86,8% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo việc đánh giá nhận xét cán bộ năm 2011 theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Rà soát, bổ sung các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để triển khai ngày càng hiệu quả, chất lượng, đi vào chiều sâu, tạo động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mỗi cương vị công tác theo Hướng dẫn 05-HD/CB ngày 17/01/2012 của Chi bộ.
Cấp ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động học tập, quán triệt tập trung; sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đăng ký nêu gương của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan, đơn vị, chọn và giới thiệu từ 01 đến 02 nội dung của chuyên đề để chi bộ trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tế. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng trong thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” theo tài lệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được Cấp uỷ quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Kỷ niệm ôn lại truyền thống nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệmngày thành lập Ngành, triển khai tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam… góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị;
Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và phản ánh dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi họp Cấp ủy, chi bộ hàng tháng để kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao của Ngành.Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức thông qua các lần sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt Công đoàn, sinh hoạt Đoàn Thanh niên tổ chức kiểm điểm, đánh giá, chỉ ra những việc đã làm được, chưa làm được để cán bộ, đoàn viên và quần chúng cùng các tổ chức trao đổi, góp ý, chia sẻ và đề ra biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.

Có thể khẳng định, nhờ tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị mà tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng của đơn vị thời gian qua luôn ổn định. Đơn vị tiếp tục có những chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, tạo nên những bước đột phá trong quá trình chuyển đổi quản lí đa ngành, đa lĩnh vực, khẳng định được vị thế của ngành thông tin và truyền thông tỉnh nhà, xứng đáng là đơn vị được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống đáng được biểu dương, nhân rộng. Tiêu biểu như tấm gương của đồng chí Hồ Quang Bửu - Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở đã làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt Cuộc vận động, tổ chức cho đơn vị làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, tăng thu nhập cho cán bộ Sở theo phương án tự chủ 130 hằng tháng từ 250.000 - 300.000đ/người. Bên cạnh các cá nhân, là tập thể Văn phòng Sở đã có nhiều biện pháp đổi mới tác phong, lề lối làm việc, cải cách hành chính đem lại hiệu quả, năng suất cao tiết kiệm được nhiều thời gian và kinh phí cho các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn, nhất là lĩnh vực cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, cũng như tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, nước, xăng, xe … góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, từng bước khắc phục khó khăn, dần dần ổn định, yên tâm công tác phục vụ lâu dài cho cơ quan. Qua những tấm gương của cá nhân và tập thể tiêu biểu nói trên, có thể khẳng định rằng, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào thực tiễn của cơ quan, được biểu hiện qua những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, đầy ý nghĩa. Những cách làm của mỗi tập thể, cá nhân rất bổ ích, là những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn cuộc sống, công tác, học tập để giới thiệu nhân rộng người tốt, việc tốt trong toàn cơ quan, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu. Việc học tập và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở một cá nhân, một tập thể riêng lẻ nào mà trở thành một phong trào rộng lớn, việc làm thường xuyên, hàng ngày của toàn cơ quan./. 

MD

Lượt xem:  14,399

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa