Sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2012
Thứ 3, ngày 17/07/2012 | 10:11 AM (GMT +7)
Thực hiện Công văn số 178-CV/ĐUK ngày 28/5/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam về việc sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2012; Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2012, kết quả như sau:

 I/ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUÁN TRIỆT HỌC TẬP

Đầu năm 2012, Cấp ủy, Lãnh đạo Sở tiếp tục quán triệt Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động theo chủ đề năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” đi vào chiều rộng và cả chiều sâu.
Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2000 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Chi bộ, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo rà soát, tổ chức lấy ý kiến tập thể xây dựng Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan phù hợp với tình hình hiện nay thông qua Hội nghị cán bộ công chức năm 2012 và ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam - Năm 2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/QĐ-STTTT ngày 10/01/2012). Qua đó cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan được phát huy quyền làm chủ, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong cơ quan.
II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QCDC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
1. Trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, tập thể lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan
Cấp uỷ đảng cơ quan đoàn kết, nhất trí, tập trung dân chủ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao: tổ chức giao ban hằng tuần với các trưởng phòng ban và tương đương; quan tâm lãnh đạo công tác chuyên môn, lãnh đạo các đoàn thể thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động; quan tâm công tác đánh giá nhận xét cán bộ hằng năm theo hướng dẫn của cấp trên gắn với việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Lãnh đạo Sở thực hiện việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy trình và nằm trong danh sách quy hoạch theo Đề án của Sở. Chất lượng cán bộ được bổ nhiệm ngày càng đáp ứng yêu cầu của công việc.
Lãnh đạo công tác chuyên môn: Lãnh đạo Sở có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở, sự chỉ đạo của cấp trên triển khai hoàn thành xuất sắc tất cả các hoạt động của cơ quan trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản.
Trong 6 tháng đầu năm 2012, dưới sự Lãnh đạo toàn diện của Cấp ủy Đảng, đơn vị đã nhanh chóng đi vào hoạt động có nề nếp; tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao, đáp ứng được yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh giao về quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực: Bưu chính, Viễn thông, Điện tử, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Báo chí và Xuất bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Kết quả:
- Về Báo chí - Xuất bản
Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã cấp 180 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 03 giấy phép xuất bản bản tin; 01 giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và 01 giấy phép hoạt động photo màu. Đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các phóng viên, nhà báo nhân dịp Xuân Nhâm Thìn 2012 và đi thăm các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6). Tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp báo hàng tháng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, họp báo Tuyên truyền Kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh. Xây dựng Kế hoạch 5 năm (2011-2015) Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu, Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục Luật Xuất bản năm 2012 và Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm năm 2012.
Sở đã tiếp nhận Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011 - 2015 tại Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Báo chí và thực hiện việc giao Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011- 2015 đến các cơ quan báo chí trong tỉnh. Đồng thời hướng dẫn Đài PT-TH tỉnh Quảng Nam; Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh- Truyền hình các huyện, thành phố lập hồ sơ cấp, đổi Thẻ Nhà báo. Xuất bản tập tài liệu tuyên truyền về phòng, chống in lậu và tổ chức tập huấn công tác quản lý báo chí, xuất bản, phòng chống in lậu cho cán bộ phòng Văn hóa- Thông tin các huyện, thành phố.
Chỉ đạo cơ quan báo đài, bản tin, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tuyên truyền về: Tháng hành động vì trẻ em năm 2012; Chương trình giáo dục quốc phòng- an ninh toàn dân; Bình đẳng giới; Tác hại ngộ độc chì và thống nhất cho phép họp báo tại các cơ quan, đơn vị.  
- Về Công nghệ thông tin:
Phối hợp với Sở Nông nghiệp quản lý Cổng thông tin nông thôn mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới. Lập đề cương và hợp đồng đề tài khoa học cấp Bộ “Hệ thống thông tin quản lý cán bộ công chức viên chức tỉnh Quảng Nam” và bảo vệ đề tài khoa học cấp tỉnh “ứng dụng công nghệ GIS phục vụ phát triển ngành du lịch Quảng Nam”. Thống nhất kế hoạch triển khai dự án “Xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp 3 về cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và phần mềm quản lý đăng ký tạm trú tạm vắng” do quỹ Microsoft tài trợ.
 Xây dựng và thực hiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt tổ chức đánh giá chỉ số ứng dụng CNTT (ICT index) hằng năm trong các cơ quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Phần mềm ISO điện tử, Kế hoạch đào tạo 2012 “làm việc qua môi trường mạng”. Nghiệm thu dự án Internet không dây tại Hội An và đưa vào hoạt động.
Đã trình và được UBND tỉnh phê duyệt đề án mở rộng Hội nghị truyền hình tỉnh Quảng Nam; thành lập Ban chỉ đạo CNTT tỉnh và lập kế hoạch tổ chức hội thảo quản lý nhà nước về CNTT. Tổ chức 2 lớp đào tạo bảo mật hệ thống máy tính cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các Sở ban ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về chính sách ưu đãi cho cán bộ chuyên trách CNTT, Viễn thông.
- Về Bưu chính - Viễn thông
Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã thống nhất thêm được 18 trạm BTS của Mobifone và VNPT, nâng tổng số trạm BTS đã thống nhất cho các doanh nghiệp đến nay là 1241 trạm. Tham mưu UBND tỉnh ban hành về việc cấp phép đối với đài tàu cá và đồng ý cho UBND các xã, phường, thị trấn làm giấy phép sử dụng tần số tại 08 Đài truyền thanh không dây.
 Thẩm định số liệu Viễn thông công ích đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và báo cáo Bộ TTTT về việc phát triển Viễn thông ở các vùng biên giới của tỉnh Quảng Nam. Đã thực hiện chương trình quản lý số liệu bưu chính viễn thông (Micsoft) và cung cấp tài khoản cho các phòng VHTT huyện, thành phố trên chương trình Micsoft. Tham mưu văn bản về việc phát hành tem Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ. Tham mưu UBND tỉnh về việc cấp phát giấy phép đối với trạm BTS trên đất công. Phối hợp cùng với phòng VHTT huyện, thành phố rà soát lại danh sách các đại lý bưu chính chuyển phát trên địa bàn.
Chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông bảo đảm an toàn thông tin liên lạc phục vụ Tết nguyên đán và các kỳ thi tốt nghiệp các cấp, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh năm 2012. Phối hợp triển khai cuộc thi UPU 41 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với QRT thực hiện phóng sự về ngành Thông tin và Truyền thông năm 2012.
Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên: Phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCC; Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát các hoạt động của cơ quan, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, học tập, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ… trong cơ quan.
Đoàn thanh niên tham gia tích cực vào công tác phát triển đảng của cơ quan Sở, qua 6 tháng đầu năm đã giới thiệu và Chi bộ đã ra Nghị quyết đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, kết nạp 01 đảng viên mới do Đoàn thanh niên và Công đoàn giới thiệu và đã cử 03 quần chúng ưu tú học lớp đối tượng Đảng, 02 đ/c học lớp Đảng viên mới. Là một tổ chức đoàn trẻ nên các hoạt động đoàn thể được đoàn viên hăng hái tham gia, xung kích, đi đầu gắn các hoạt động của Đoàn Thanh niên với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Trong nội bộ cơ quan: 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ và CBCC và người lao động được cung cấp đầy đủ thông tin, được tham gia thảo luận và quán triệt việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. CBCC và người lao động trong cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp đều nhận thức đúng đắn nội dung quy chế dân chủ; nắm rõ trách nhiệm của Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ công chức, viên chức được biết, được làm, được tham gia giám sát, kiểm tra cũng như những việc không được làm và mối quan hệ giải quyết công việc với công dân.
2. Kết quả triển khai thực hiện Dân chủ cơ sở trên các mặt
Tổ chức học tập và nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và xây dựng, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng, quản lý tài sản công của cơ quan theo Nghị định 130 và 02 đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 43. Từ chức năng, nhiệm vụ của Sở, đã cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành hệ thống các quy chế của cơ quan, mọi hoạt động của cơ quan từng bước được thực hiện và hoạt động theo hệ thống quy chế, trên cơ sở các nguyên tắc quy định tại quy chế, tập thể CBCCVC và người lao động cơ quan đã triển khai thực hiện đầy đủ, đúng luật và hiệu quả.
Chế độ sinh hoạt Chi bộ đảm bảo theo quy định, giao ban công tác chuyên môn được duy trì hàng tuần; số lượng đảng viên dự họp đầy đủ, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.
Quan tâm quản lý đội ngũ cán bộ CCVC và người lao động cơ quan về mặt tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức và công tác chính trị, tư tưởng. Thực hiện tốt công tác cán bộ và lựa chọn cán bộ có năng lực vào các vị trí lãnh đạo. Đội ngũ cán bộ trưởng, phó phòng và tương đương đã được bố trí phù hợp với từng cương vị được giao.
Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo chế độ dân chủ, công khai, minh bạch; đảm bảo tuyển đúng người, đúng tiêu chuẩn chức danh ở cơ quan Sở, cũng như 02 đơn vị sự nghiệp. Lãnh đạo cơ quan luôn động viên, tạo mọi điều kiện cho tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở không ngừng học tập và nâng cao trình độ về chuyên môn và chính trị. Đến nay, Sở đã bổ nhiệm 07 Trưởng, Phó phòng và tương đương, trong đó có 01 Chánh thanh tra, 1 Trưởng phòng CNTT, 01 Phó Trưởng phòng BCVT, 01 Phó Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh thanh tra, 01 Phó Giám đốc Trung tâm CNTT. Tất cả các trường hợp trên có 04 trường hợp bổ nhiệm mới, 02 trường hợp điều chuyển và bổ nhiệm chức vụ tương đương, 01 trường hợp kiêm nhiệm, không có trường hợp bổ nhiệm lại. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ luôn bám sát Quy hoạch A2 đã xây dựng và thực hiện đầy đủ quy trình bổ nhiệm cán bộ cấp trên quy định. Qua 6 tháng, đã cử 10 lượt cán bộ, CCVC đi học các lớp đào tạo LLCT, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông tin và truyền thông. Nâng 10/14 cán bộ lãnh đạo qua trình độ LLCT cao cấp (71,4%), 14/14 qua đại học chuyên môn (100%), trong đó, có 5 qua đào tạo trình độ thạc sỹ (36%), 01 đang nghiên cứu sinh.
Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định, không có vụ việc phức tạp, đông người.
Công tác quản lý tài sản, tài chính được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, việc mua sắm phương tiện, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản đều thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm công khai đầy đủ nội dung các khoản chi, thu tài chính, chấp hành tốt chế độ công khai tài chính; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thực hiện tốt.
Thực hiện Quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính ở tất cả các mặt: cải cách thể chế hành chính, tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ công chức, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Công tác quản lý hồ sơ, văn bản thực hiện đúng quy trình, các thủ tục hành chính liên quan đến công tác thanh tra, thẩm định đều được quy định rõ, công khai tại phòng văn thư và phòng tiếp dân và trên website của Sở; việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan, khai thác tối đa thông tin từ mạng nội bộ phục vụ hoạt động chuyên môn hàng ngày hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2012, việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan Sở có nhiều bước chuyển biến tích cực; đã nêu cao được vai trò lãnh đạo của Cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm trước mọi công việc và quyết định của mình; phát huy được trí tuệ tập thể, trí tuệ của mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan, đảm bảo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, phát huy được vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong hoạt động quản lý nhà nước, góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tuy nhiên, qua thực hiện cũng còn một số tồn tại như vai trò chủ động tự giác của cán bộ, công chức cơ quan còn hạn chế, có biểu hiện còn thụ động, chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc cùng tham gia với lãnh đạo Sở để thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ quan.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012
1. Tiếp tục tổ chức quán triệt cho cán bộ công chức nắm vững nôi dung quy chế dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. Đưa ra góp ý, thảo luận, điều chỉnh, bổ sung trong Hội nghị Cán bộ công chức năm 2013, dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2012.
2. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính theo chương trình đã ban hành, gắn với tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng đơn vị có “nếp sống văn minh”.

3. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo Sở những biện pháp tích cực nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí. /.

MD

Lượt xem:  21,721

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :