Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”
Thứ 7, ngày 21/07/2012 | 05:11 PM (GMT +7)
Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khoá X, các chương trình hành động, hướng dẫn thực hiện của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam, Kế hoạch 23-KH/ĐUK ngày 24/4/2012 của Đảng ủy Khối, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và thực hiện chương trình hành động số 97-CTHĐ/CB ngày 10/7/2008 thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) và Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/4/2008 của Tỉnh ủy về: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổng chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

 Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Chi bộ đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Về công tác chính trị, tư tưởng:
 Cấp ủy đã quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng. Thông qua sinh hoạt Chi bộ và qua công tác, thường xuyên theo dõi, giáo dục và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu trong học tập, rèn luyện và công tác nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mỗi cương vị công tác. Xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối chính sách của Đảng và tình đồng chí.
Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, Cấp ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động học tập, quán triệt tập trung; sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đăng ký nêu gương của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan, đơn vị, chọn và giới thiệu từ 01 đến 02 nội dung của chuyên đề để chi bộ trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tế. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng trong thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” theo tài lệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được Cấp uỷ quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Kỷ niệm ôn lại truyền thống nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm ngày thành lập Ngành, triển khai tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam… góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, cấp ủy Chi bộ thường xuyên quán triệt các văn bản, nghị quyết trong nhiệm kỳ về công tác chính trị, tư tưởng như: Thông báo kết luận 94-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; Chỉ thị 46 của BBTTW chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; tổ chức nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng để chủ động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần củng cố vững chắc hơn lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Học tập và kiên quyết thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trải lòng với Đảng, với nhân dân, tự đối chiếu, soi xét mình với mục tiêu, lý tưởng cộng sản cao đẹp mà Đảng ta đã nêu cao, giữ vững và kiên trì thực hiện suốt hơn 82 năm qua với bao xương máu của lớp lớp cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng.
Từ những kết quả của công tác chính trị, tư tưởng nêu trên, đặc biệt là giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lí tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, có thể khẳng định rằng công tác chính trị, tư tưởng đã góp phần quan trọng và không nhỏ trong việc tạo dựng nên đội ngũ có thái độ, nhận thức tốt, có bản lĩnh chính trị cao, có ý chí vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành cơ bản các mục tiêu cơ bản phát triển Ngành, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCCVC. Qua đó, cho thấy công tác chính trị, tư tưởng đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
2. Về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức đảng:
Hoàn thiện, bổ sung quy chế làm việc giữa Đảng, chính quyền và đoàn thể, trong đó đã đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ đối với chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Định kỳ hàng quý, Ban Giám đốc Sở và BCH các đoàn thể có buổi làm việc với Chi ủy để báo cáo kết quả hoạt động trong quý và những nhiệm vụ thời gian đến; nghe ý kiến chỉ đạo của cấp ủy. Giám đốc Sở giao ban cán bộ chủ chốt hàng tuần đều có sự tham dự của đại diện cấp ủy và đại diện BCH các đoàn thể. Nhờ vậy, mọi công việc được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có sự tham gia quản lý, giám sát của quần chúng, thể hiện được tính dân chủ và vai trò và trách nhiệm của từng tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị cơ quan dưới sự lãnh đạo của Chi bộ.
Chỉ đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên nhanh chóng kiệm toàn tổ chức; làm tốt hơn công tác xây dựng và ban hành các nghị quyết, các chương trình hành động và triển khai thực hiện một cách thiết thực, cụ thể. Công đoàn đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ và bầu bổ sung BCH gồm 5 đ/c; Chi đoàn đã tổ chức Đại hội lần thứ 2, bầu ra BCH mới có 5 đ/c, củng cố lại các phân đoàn. Công đoàn và Đoàn thanh niên phối hợp với chuyên môn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cơ quan; không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng tác phong công chức gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”; phối hợp tổ chức các hình thức sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, đẩy mạnh hoạt động VH-VN-TDTT. Nhìn chung hoạt động của 2 đoàn thể đã đi vào ổn định và có hiệu quả, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, công chức đơn vị.
Luôn gắn công tác xây dựng Đảng với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh” và cuộc vận động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Từng đảng viên đều được học tập theo từng chuyên đề về nội dung cuộc vận động, viết thu hoạch về nhận thức, rà soát kiểm điểm bản thân và đăng ký công việc làm theo cụ thể. Theo đó, qua sinh hoạt Chi bộ luôn dành thời gian góp ý, xây dựng cho đảng viên. Công tác phát triển Đảng viên mới được quan tâm đến đối tượng trẻ và đối tượng nữ. Trong thời gian qua, qua giới thiệu của đảng viên được phân công và các đoàn thể, đã có 6 quần chúng được Chi bộ hướng dẫn làm thủ tục để phát triển Đảng đều là đối tượng trẻ, trong đó có 3 nữ.
 3. Về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cấp ủy cơ sở:
Sở Thông tin và Truyền thông là Sở mới thành lập đến nay hơn 7 năm nên đội ngũ cán bộ hầu hết là trẻ, đạt chuẩn đào tạo chuyên môn. Chi bộ coi trọng công tác xây dựng đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên. Đã lãnh đạo chính quyền tiếp tục thực hiện NQ 04-NQ/TU và Hướng dẫn 04-HD/TCTU về công tác cán bộ giai đoạn 2010-2020 và Kế hoạch 530/KH-STTTT ngày 30/9/2011 về KH triển khai thực hiện NQ 04-NQ/TU, đã điều chỉnh quy hoạch A2/2008 của Sở giai đoạn 2008-2010 đến năm 2010 thành QH thành A3/2011, xây dựng quy hoạch mới giai đoạn 2015-2020. Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ luôn gắn với quy hoạch. Năm năm qua đã cử 17 đ/c đi học các lớp chính trị, chuyên môn bao gồm: 8 đ/c đi học CCLLCT, 1 đ/c Nghiên cứu sinh, 8 đ/c học thạc sỹ. Đã xây dựng Đề án Tổ chức bộ máy, vị trí làm việc và chức danh công chức của Sở giai đoạn 2010-2015, đính hướng đến 2020. Trên cơ sở đó, từng phòng ban chức năng được xác định chức năng, nhiệm vụ và quy định chức danh, công việc từng công chức rõ ràng, cụ thể; là cơ sở để sắp xếp, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cũng như đánh giá cán bộ, công chức hàng năm.
Từ 2008 đến nay, đã kết nạp 06 đảng viên mới (03 nữ), chuyển chính thức 04 đảng viên đảm bảo chất lượng, theo đúng quy trình hướng dẫn của Đảng cấp trên. Năm 2008, kết nạp 01, năm 2009: 0, năm 2010: 02, năm 2011: 02, năm 2012: 01
Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 30/6/2011, Hướng dẫn 04-HD/TU ngày 09/8/2011 của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010-2020 và Hướng dẫn 02-HD/ĐUK ngày 18/10/2011 của Đảng ủy Khối các cơ quan về công tác quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai quán triệt Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của cấp trên trong cán bộ, đảng viên và ban hành Kế hoạch số 59-KH/CB ngày 14/12/2011 triển khai công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Sau khi thực hiện các bước theo quy trình, kết quả có 12 lượt người được đưa vào danh sách quy hoạch các chức danh Ban Chấp hành, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể như sau:
                - Quy hoạch chức danh Bí thư chi bộ                                              : 02 đ/c
                - Quy hoạch chức danh Phó Bí thư chi bộ                                      : 04 đ/c
                - Quy hoạch chức danh Ban Chấp hành chi bộ                            : 06 đ/c
4. Về nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Chi bộ:
Nội dung, hình thức sinh hoạt của Chi bộ được đổi mới theo hướng không đi sâu vào công việc chuyên môn mà tập trung xác định và đề ra các chủ trương ; nghiên cứu quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng cấp trên; bàn chuyên sâu một số chuyên đề liên quan; duy trì nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong đảng… nên chất lượng sinh hoạt của Chi bộ đã được nâng lên. Đảm bảo chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng trong khoảng từ ngày 01 đến 05 của tháng; trước kỳ họp, chi ủy hội ý và trao đổi để thống nhất nhiệm vụ đề ra.
Kết quả cuối năm 2001 so với năm 2008: Chi bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh (Chi bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh); Chính quyền được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ, xếp thứ nhì thi đua Khối Kinh tế ngành của tỉnh (Chính quyền được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ, dẫn đầu thi đua Khối Kinh tế ngành của tỉnh); Công đoàn được xếp loại vững mạnh xuất sắc (Công đoàn được xếp loại vững mạnh); Chi đoàn xếp loại tốt (Chi đoàn xếp loại tốt).
5. Công tác quản lý đảng viên:
Cấp ủy coi trọng công tác quản lý đảng viên. Đã lãnh đạo đảng viên thực hiện nghiêm 4 nhiệm vụ của người đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát đảng viên trong công tác, sinh hoạt nhất là việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, coi trọng nguyên tắc tự phê và phê bình trong đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên.
Chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn nội bộ cơ quan.

Do số lượng đảng viên ít, không có chi bộ trực thuộc nên công tác kiểm tra Đảng chủ yếu gắn với các lần sinh hoạt Chi bộ. Qua sinh hoạt Chi bộ, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở đảng viên thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành 19 điều qui định đảng viên không được làm, việc giữ thẻ đảng, việc đóng đảng phí, tính tiền phong gương mẫu, việc thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú. Trong 5 năm qua không có đảng viên nào vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác phải bị xử lý./.

MD

Lượt xem:  30,863

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :