Một số nhiệm vụ và giải pháp hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015
Thứ hai, ngày 27/08/2012 | 09:58 AM (GMT +7)
Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBĐV; tham gia kiểm tra, giám sát và phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan; có nhiều biện pháp tích cực nhằm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của CBĐV. Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các trường hợp ốm đau, hoạn nạn, khó khăn đột xuất; hưởng ứng tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động, triển khai sâu rộng trong CBĐV đạt kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Qua đó, huy động trí tuệ và sức lực của mỗi CBĐV góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay đều đạt và vượt chỉ tiêu.

 Hoạt động Công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy được chức năng, nhiệm vụ; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBCCVC-NLĐ và xây dựng đội ngũ CBCCVC-NLĐ cơ quan có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay. Tuy nhiên, hoạt động công đoàn vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế, như: Sinh hoạt Tổ Công đoàn đôi lúc còn hình thức; công tác Ban TTND hoạt động chưa rõ nét; một số chủ trương chỉ đạo của CĐVC tỉnh chưa được BCH cụ thể hóa kịp thời... Những khuyết điểm và tồn tại nêu trên đã ảnh hưởng nhất định đến kết quả hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ qua.

Từ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế nêu trên, Ban Chấp hành Công đoàn khóa trước rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Một là, thực hiện tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự chỉ đạo sâu sát của Chi ủy, sự quan tâm, phối kết hợp chặt chẽ của Lãnh đạo cơ quan; vận dụng sát, đúng sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; phát huy cao độ sự năng nổ, nhiệt tình của tập thể cán bộ đoàn viên; sự phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên trong mọi hoạt động. Hai là, BCH Công đoàn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nguyên tắc hoạt động, phải đoàn kết thống nhất, tâm huyết và thể hiện được tinh thần dân chủ trong tất cả các hoạt động. Ba là, mỗi cán bộ đoàn viên phải có nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; từ đó tự giác tham gia tích cực vào các hoạt động của Công đoàn.
Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu”; Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đã tạo ra nhiều thuận lợi; phong trào công chức, viên chức và hoạt động công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được một số kết quả nhất định trong việc thực hiện các chức năng của công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Song, vẫn còn những khó khăn nhất định như: Trong quá trình hội nhập và phát triển, công tác cải cách hành chính đòi hỏi CBCCVC-NLĐ phải có trình độ tương xứng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; sự khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu đã làm cho giá cả tiêu dùng tăng cao, tác động không nhỏ đến đời sống của một bộ phận không nhỏ trong CBCCVC-NLĐ gây khó khăn trong công tác vận động quần chúng.
Những thuận lợi và khó khăn trên, đã đặt ra cho Công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ đến cần phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Công đoàn cơ quan ngày càng vững mạnh. Theo đó:
Về tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của CBĐV như: Nâng, chuyển ngạch bậc lương, tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ dưỡng sức, khen thưởng, việc thi hành các Luật, Pháp lệnh và các chế độ chính sách liên quan đến CBĐV... Tham gia tích cực cùng cơ quan thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Xây dựng người CBĐV có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo. Phối hợp với Lãnh đạo cơ quan quan tâm hơn nữa đến việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời khi đoàn viên ốm đau, gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Tiếp tục phối hợp với Lãnh đạo cơ quan đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng Hội nghị CBCC hàng năm theo đúng quy trình hướng dẫn.
Về công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ CBCCVC-NLĐ xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong CBĐV nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu";vận dụng đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến CBCCVC-NLĐ. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống thông qua các ngày lễ lớn của dân tộc, của Công đoàn; tăng cường công tác giáo dục pháp luật, nhất là những luật có liên quan trực tiếp đến CBCCVC-NLĐ.
Về phong trào hành động cách mạng và thi đua yêu nước trong CBCCVC-NLĐ: Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi đoàn viên. Tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó vươn lên của CBCCVC-NLĐ, từ đó tạo ra động lực cho các phong trào thi đua; kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân điển hình tiên tiến để CBĐV noi theo.
Về phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ quan vững mạnh:Công tác phát triển đoàn viên và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cần tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, phấn đấu 100% CBCCVC-NLĐ đủ điều kiện được kết nạp; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy BCH và các Tổ Công đoàn, CĐBP; đảm bảo việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hoạt động công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát từng đoàn viên; lấy việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên làm nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện có nề nếp và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ công đoàn và các buổi sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan, tại CĐBP. Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn do Công đoàn cấp trên tổ chức, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động.
Công tác công đoàn tham gia góp xây dựng Đảng cần thực hiện tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi ủy xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; Thực hiện thường xuyên việc tổ chức cho quần chúng góp ý xây dựng Đảng và đảng viên hàng năm.
Công tác kiểm tra công đoàn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các chế độ chính sách liên quan đến CBCCVC-NLĐ; làm tốt việc kiểm tra đồng cấp định kỳ về chấp hành Điều lệ, tài chính, tài sản của Công đoàn.
Công tác vận động nữ cán bộ công chức, viên chức tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác nữ công, công tác vận động đoàn viên nữ tham gia lĩnh vực về giới, cán bộ nữ, DS/KHHGĐ, sự tiến bộ của phụ nữ. Tổ Nữ công đại diện cho nữ CBCCVC-NLĐ tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em; nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Công tác tài chính Công đoàn cơ quan hàng năm thực hiện nghiêm túc việc dự toán, quyết toán kinh phí công đoàn theo quy định. Việc quản lý thu, chi tài chính công đoàn thực hiện theo các quy định hiện hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết và biểu dương, nhân rộng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua./.

MD

Lượt xem:  9,816

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :