Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2012
Thứ 6, ngày 07/12/2012 | 09:12 AM (GMT +7)
Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CB ngày 09/01/2012 của Chi bộ về chương trình nhiệm vụ công tác năm 2012 và các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên, trong năm 2012, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện theo 05 nội dung Hướng dẫn 07 của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kết quả như sau:

 Thông qua vai trò của cấp ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và 2 Trung tâm tích cực nghiên cứu, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 01-NQ/CB ngày 09/01/2012 của Chi bộ về nhiệm vụ công tác năm 2012 trên hầu hết các mặt đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nổi lên: Về quản lý báo chí, xuất bản, kịp thời triển khai chỉ đạo các phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện/thành phố, các cơ quan báo chí trong tỉnh đưa tin chính xác, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh, tuyên truyền cao điểm theo chuyên đề về các ngày lễ, các sự kiện lớn trong năm; Về Công nghệt thông tin, tiếp tục triển khai Nghị quyết 81/2007/NQ-HĐND ngày 25/4/2007 của HĐND tỉnh về phát triển CNTT đến năm 2015, Sở đã thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, tư vấn giúp các địa phương, đơn vị đẩy mạnh phát triển hạ tầng CNTT và ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Về bưu chính, viễn thông, tập trung chỉ đạo và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục phát triển hạ tầng, mở rộng và nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ. Tập trung xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch số 14-KH/CB ngày 05/6/2012 của Chi bộ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên.

Đầu năm 2012, Cấp ủy, Lãnh đạo Sở tiếp tục quán triệt Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của UBTV Quốc hội, Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động theo chủ đề năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị đi vào chiều rộng và cả chiều sâu. Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2000 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Chi bộ, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo rà soát, tổ chức lấy ý kiến tập thể xây dựng Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan phù hợp với tình hình hiện nay thông qua Hội nghị cán bộ công chức năm 2012 và ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan (Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/QĐ-STTTT ngày 10/01/2012). Qua đó cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan được phát huy quyền làm chủ, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong cơ quan. Năm 2012, lãnh đạo đã tạo điều kiện, phương tiện làm việc cho cán bộ, CCVC và người lao động, mỗi người một máy vi tính nối mạng internet, mạng cục bộ phục vụ công việc và từng bước đã nâng dần mức hỗ trợ tăng thu nhập cho người lao động theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Lãnh đạo xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, xuất sắc; không để xảy ra tình trạng mất cắp, mất an ninh trật tự, gây mất đoàn kết trong cơ quan; không có cán bộ, CCVC nào bị xử lý kỉ luật.

Lãnh đạo công tác quốc phòng toàn dân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội tốt, theo đó, đến nay đã cử 39 lượt CBCCVC tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Trong đó : đối tượng 2 có 02 người, đối tượng 3 có 04, đối tượng 4 có 09, đối tượng 5 có 04 và 14 đối tượng khác với kết quả đạt khá trở lên nhằm xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, đáp ứng khả năng ứng phó với các tình huống, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù. Ngoài ra, năm 2012 Sở đã thành lập và ra mắt Đội tự vệ cơ quan do đ/c Bí thư, Giám đốc Sở làm Chính trị viên và đ/c PGĐ Sở làm Chỉ huy trưởng.

MD

Lượt xem:  4,984

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Xem theo ngày :