Học tập quán triệt nghị quyết trung ương 6 khóa XI của đảng
Thứ 6, ngày 08/03/2013 | 09:33 AM (GMT +7)
Sáng ngày 7/3, huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Nghị quyết TW6 (khoá XI) cho gần 150 đồng chí cán bộ chủ chốt các ban ngành ở huyện và 14 xã Thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị được quán triệt các nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kì đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.  Thông báo tóm tắt các văn bản: Kết luận về Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Kết luận 50-KL/TW, ngày 29/10/2012 về Đề án Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 28/12/2012 của Bộ chính trị về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đồng thời hội nghị cũng quán triệt Nghị quyết, chỉ thị của Bộ chính trị  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới./.

Phan Lý

Lượt xem:  4,275

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa