THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam 21/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam.

Công bố 59 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 21/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định 3501/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 công bố 59 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thanh toán vốn các dự án cho nhà thầu 21/11/2018

Ngày 21/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6746/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, ban ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thanh toán vốn các dự án cho nhà thầu để thực hiện chuyển nộp nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 21/11/2018

Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt Phương án cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng quy mô nhỏ 20/11/2018

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt Phương án cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng tại các khu vực có quy mô nhỏ dưới 05 ha thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh (không được chia cắt khu vực có quy mô lớn, không kết hợp khai thác và tận thu khoáng sản trong quá trình cải tạo, chỉnh trang).

Triển khai vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII 20/11/2018

UBND tỉnh Quảng Nam vừa xây dựng kế hoạch triển khai vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn năm 2019. 16/11/2018

Nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi, phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019; để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn và kịp thời ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do tình hình hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn gây ra trong sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2019. Ngày 14/11, UBND tỉnh ra chỉ thị số 13 /CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn năm 2019 và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng ElNino trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công bố 19 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính 15/11/2018

Ngày 15/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3455/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

Đảm bảo tính dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường hỗ trợ tái định cư 15/11/2018

UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chủ động ngăn chặn, không để dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát 15/11/2018

Ngày 14/11, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nhằm chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát, kéo dài và diễn biến phức tạp như thời gian vừa qua.

.