uct
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Ban hành Chỉ thị về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2019 26/04/2019

Để kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019 đảm bảo an toàn, đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 25/04/2019

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2018 được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2019), tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công; ngày 25/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2264/UBND-KTTH yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 25/04/2019

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam.

Tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng nước dưới đất khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh 25/04/2019

Để hạn chế tình trạng xâm nhập mặn và bảo vệ nước dưới đất tại các khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 2181/UBND-KTN ngày 23/4/2019 chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3663/UBND-KTN ngày 02/8/2016 về việc thống nhất một số giải pháp về cấp mới, gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 24/04/2019

UBND tỉnh vừa phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 tại Quyết định số 1161 /QĐ-UBND ngày 17/4/2019.

Ban hành Quy định phân công quản lý an toàn thực phẩm 24/04/2019

Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh ký quyết định số 1208/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính 23/04/2019

Ngày 23/4, UBND tỉnh có công văn 2177/UBND-KSTTHC gửi các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ban hành Chương trình về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 23/04/2019

Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 20-CTr/TU ngày 12/4/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019 22/04/2019

Để các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh được triển khai một cách thiết thực, đồng bộ, có hiệu quả, đáp ứng chất lượng cuộc sống ngày càng cao của xã hội; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019.

Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 18/04/2019

UBND tỉnh vừa có thông báo nghỉ Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2019.

.