uct
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Ban hành kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2019 18/07/2019

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 4183 /KH-UBND ngày 17/7/2019 về cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư 17/07/2019

Ngày 16/7, UBND tỉnh có công văn số 4160/UBND-KTTH gửi các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 15/07/2019

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay, dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra ở 2.236 hộ tại 240 thôn của 90 xã (phường, thị trấn) thuộc 14 huyện (thị xã, thành phố), số lượng lợn buộc phải tiêu hủy gần 8.500 con, với khối lượng tương đương 420 tấn. Riêng huyện Thăng Bình, bệnh DTLCP đã xảy ra và lây lan ở 18/22 xã, thị trấn, phải tiêu hủy gần 5.000 con lợn (chiếm 58,4 % số lượng và 64,6% khối lượng so với toàn tỉnh).

Triển khai thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công được giao 12/07/2019

Để tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý vốn đầu tư, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn theo quy định, ngày 12/7, UBND tỉnh ban hành công văn số 4073/UBND-KTTH yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh triển khai thực hiện các nội dung.

Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 12/07/2019

Để xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình nông thôn mới, ngày 11/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4047/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung.

Rà soát, đăng ký danh mục TTHC thực hiện theo quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 11/07/2019

Thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh lần thứ 11 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, UBND tỉnh có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành rà soát, đăng ký danh mục TTHC thực hiện theo quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 11/07/2019

UBND tỉnh vừa ban hành công điện số 05/CĐ-UBND ngày 10/7/2019 gửi các Sở, Ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tổ chức Nouvelle Plannète tài trợ xây dựng cầu nông thôn tại huyện Tây Giang 09/07/2019

Ngày 9/7, UBND tỉnh ký Quyết định số 2206/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Xây dựng cầu nông thôn tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam” do Tổ chức Nouvelle Plannète tài trợ.

Hợp nhất Quỹ Khuyến học, Quỹ Học bổng Chan Chu, Quỹ Học bổng Đất Quảng 09/07/2019

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định hợp nhất Quỹ Khuyến học, Quỹ Học bổng Chan Chu, Quỹ Học bổng Đất Quảng thành Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam.

Thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam 08/07/2019

UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam.