Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư
Công bố thông tin về Dự án Phát triển các thành phố loại 2 - Tiểu dự án Phát triển thành phố Tam Kỳ 07/02/2018

Ban QLDA tỉnh Quảng Nam tiếp tục công bố thông tin về dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăklak – Tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ do ADB tài trợ:

Tiếp tục công bố thông tin về Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk 20/11/2017

Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk - Tiểu dự án Phát triển thành phố Tam Kỳ do ADB tài trợ

Công bố thông tin về Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tai Quảng Nam, Hà Tĩnh và ĐăkLăk – Tiểu dự án Phát triển thành phố Tam Kỳ do ADB tài trợ. 21/02/2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Quảng Nam công bố công khai các thông tin về dự án Phát triển các thành phố loại 2 tai Quảng Nam, Hà Tĩnh và ĐăkLăk – Tiểu dự án Phát triển thành phố Tam Kỳ do ADB tài trợ như sau: