Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Công bố điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Quảng Nam 03/05/2017

Thực hiện theo Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của chính phủ về thi hành một số điều Luật đất đai, Sở TNMT tổ chức lấy kiến góp ý của nhân dân thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.