uct
THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Thông tin và Truyền thông 23/05/2019

Tại quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/5/2019, UBND tỉnh phê duyệt 35 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Thông tin và Truyền thông. Cụ thể:

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/05/2019

Tại quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/5/2019, UBND tỉnh phê duyệt 97 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể:

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Nội vụ 21/05/2019

Tại quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/5/2019, UBND tỉnh phê duyệt 81 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Nội vụ. Cụ thể:

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Ngoại vụ 21/05/2019

Tại quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/5/2019, UBND tỉnh phê duyệt 09 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Ngoại vụ. Cụ thể:

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 21/05/2019

Tại quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/5/2019, UBND tỉnh phê duyệt 80 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Cụ thể:

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ 21/05/2019

Tại quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/5/2019, UBND tỉnh phê duyệt 59 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ. Cụ thể:

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Kế hoạch và Đầu tư 21/05/2019

Tại quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/5/2019, UBND tỉnh phê duyệt 131 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể:

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Giao thông vận tải 20/05/2019

Tại quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/5/2019, UBND tỉnh phê duyệt 90 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Giao thông vận tải. Cụ thể:

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Giáo dục và Đào tạo 20/05/2019

Tại quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/5/2019, UBND tỉnh phê duyệt 74 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Công thương 20/05/2019

Tại quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/5/2019, UBND tỉnh phê duyệt 127 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của Sở Công thương. Cụ thể:

.