THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 30/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, trực thuộc Sở Y tế.

Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam 30/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam, trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Bướu cổ; Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

Ban hành Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh 27/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 ban hành Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2021.

Công bố 59 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 26/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định 3501/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 công bố 59 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam.

Giảm 36 đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức y tế 26/11/2018

UBND tỉnh ký Quyết định số 3427/QĐ-UBND phê duyệt đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế Quảng Nam.

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 21/11/2018

Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thông tin đường dây nóng cải cách hành chính của thành phố Hội An 21/11/2018

UBND Thành phố đã công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Triển khai vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII 20/11/2018

UBND tỉnh Quảng Nam vừa xây dựng kế hoạch triển khai vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Công bố 19 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính 20/11/2018

Ngày 15/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3455/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

Tăng cường hình thức họp trực tuyến trong cơ quan hành chính nhà nước 14/11/2018

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg.

.