STT
Nội dung
  • 1     Giải quyết trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất  (Đã trả lời)

   Câu hỏi:
   Gia đình tôi có thửa đất sử dụng từ năm 1984 đến nay. Nhà nước đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng do công tác đo đạc của chính quyền nên khi cấp sổ diện tích thực tế lớn hơn diện tích ghi trong sổ là 24m2. Chúng tôi sơ suất không kiểm tra lại đến nay mới phát hiện ra. Tôi xin hỏi phần diện tích này có bị thu hồi hay không? Cấp chính quyền nào ra quyết định thu hồi, thu hồi trong trường hợp nào?
   (Người gởi:  Nguyễn Việt Tuấn Email: viettuan84@yahoo.com)
   Trả lời:

   Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

   Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định việc giải quyết đối với trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

   1. Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất;
   2. Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nay được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhièu hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì Giấy chứng nhận được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai;
   3. Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do lấn, chiếm thì xử lý theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 14 hoặc khoản 2 Điều 15 Nghị định này.”

   Như vậy gia đình bạn có trách nhiệm liên hệ với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất đang sử dụng để lập thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 38, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ để được hướng dẫn giải quyết tương ứng với các quy định như đã nêu trên.


   (Ngày trả lời:   13/03/2012)
  • 2     Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và tách sổ đỏ  (Đã trả lời)

   Câu hỏi:
   Hiện nay tôi đang ở tại đất ông ngoại tôi cho, trong sổ đỏ thì đất này là dất dùng cho cây lâu năm, lâu nay tôi chưa tách quyền sử dụng riêng. Mà hiện tại ở xã tôi đang đo đạt và đổi lại sổ hồng gì đó tôi không rõ lắm. Giờ tôi có thể tách sổ riêng được không? thủ tục, chi phí và thuế cần phải nộp như thế nào trên m2? Tôi xin cảm ơn.
   (Người gởi:  Trần Thị Thu mai Email: thumai.tb87@gmail.com)
   Trả lời:

   Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

          * Để tách sổ đỏ riêng theo yêu cầu bạn đọc hỏi thì thửa đất bạn đang sử dụng để ở cần đáp ứng các điều kiện sau:

          - Đất xin chuyển mục đích sử dụng (từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở) phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. (Theo quy định tại khoản 1, Điều 31, Luật Đất đai 2003).

        - Đáp ứng diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đất theo quy định tại Điều 12, Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh.

   * Hồ sơ lập thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết việc xin chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 46 và Điều 55 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh.

   * Nghĩa vụ tài chính:Trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì tiền sử dụng đất được tính bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. (Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ).


   (Ngày trả lời:   13/03/2012)
  • 3     Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và nộp thuế đất  (Đã trả lời)

   Câu hỏi:
   Gia đình ba tôi khai lấp đất và làm nhà ở ổn định trước năm 1980 , đến năm 1987 toàn bộ mảnh đất trên của gia đình ba tôi có QĐ của UBND huyện cấp đất xây dựng và có sơ đồ cấp đất toàn bộ mảnh đất gia đình ba tôi đang ở tỷ lệ 1/500 kèm theo,nhưng không đo cụ thể mà chỉ ước khoản 650m2. Đến năm 2001, tỉnh về đo đất cho toàn thị trấn (đo máy) trong đó có mảnh đất của nhà ba tôi, cũng nguyên hiện trạng củ, không có tranh chấp, không có khai hoang thêm, không lấn chiếm thêm,...đã được UBND thị trấn xác nhận khi làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ và cũng trong năm này gia đình ba tôi có giấy CNQSDĐ với tổng diện tích 1560m2, trong đó 200m2 đất ở,còn 1360m2 đất vườn ao. Vậy, đến khi Luật Đất đai 2003 có hiệu lực và dựa vào điều 87 của luật nầy và các quy định khác, gia đình ba tôi yêu cầu cơ quan chức năng điều chỉnh lại hạn mức đất ở trong giấy CNQSDĐ không thu tiền là toàn bộ diện tích 1560m2. Xin hỏi, cách giải quyết trường hợp này là như thế nào? cách lập thủ tục để xin giải quyết ?
   (Người gởi:  Trịnh Thị Hồng Nga Email: hoaitamluong@gmail.com)
   Trả lời:

   Theo phản ánh của bạn đọc thì thửa đất ở có vườn, ao của gia đình bố bạn đã làm nhà ở ổn định trước năm 1980 và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2001 với tổng diện tích là 1.560 m2, trong đó bao gồm: 200 m2 đất ở và 1.360 m2 đất vườn ao. Như vậy:

   - Diện tích đất ở của gia đình bố bạn là diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (theo quy định tại khoản 1, Điều 45, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004).
   - Trường hợp gia đình bố bạn có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao sang đất ở thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 87 của Luật Đất đai và Điều 45 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.
   Hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch giữa diện tích đất ở được xác định lại và diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
   - Hồ sơ lập thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng, trình tự và thời hạn giải quyết hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Điều 45, Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh.

   Đề nghị gia đình bố bạn liên hệ với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có thửa đất nêu trên để được giải quyết theo thẩm quyền.


   (Ngày trả lời:   16/01/2012)
  • 4     Về việc xâm lấn đất đã có sổ đỏ  (Đã trả lời)

   Câu hỏi:
   Hiện nay gia đình tôi có mảnh đất đã được cơ quan nhà nước cấp sổ đỏ cách đây 7 năm. Nhưng trong năm vừa qua cơ quan địa phương đã chia đất cho một hộ khác lấn vào phần đất nhà tôi và đã cấp sổ đỏ cho hộ đó. Vậy phần đất bị lấn đó thuộc về ai?.
   (Người gởi:  Lê Thị Lai Email: chimongmotdieu22@gmail.com)
   Trả lời:

   Nội dung câu hỏi của bà Lê Thị Lai không nêu rõ địa chỉ thửa đất thuộc thôn nào của xã Điện Nam Trung, hơn nữa bà không nêu rõ mảnh đất mà gia đình bà đang sử dụng thuộc thửa đất số, tờ bản đồ, diện tích nên việc kiểm tra hồ sơ và trả lời gặp nhiều khó khăn.

   Tuy nhiên để trả lời với nội dung trên thì việc cấp giấy CNQSD đất phải đi đôi với trích lục thửa đất tùy theo vị trí, ranh giới số đo các cạnh thửa đất được xác định và cấp giấy CNQSD đất mới phân định được việc có bị lấn sang hay không. Trường hợp cấp giấy CNQSD đất cho người khác mà lấn sang phần đất của bà thì bà có thể đến trực tiếp UBND xã nơi có đất để được giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc khởi kiện ra tòa án nhân dân tại địa phương.   (Ngày trả lời:   04/11/2011)