{{filtered.length}} Văn bản
10 25 50 75
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
{{item.NgayBanHanh.slice(6,-2) | date:'dd/MM/yyyy' }} {{filtered.index}}
10 25 50 75