Lãnh đạo Sở Y tế

 

- Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 852 028

  Email: nguyenvanhaisyt@gmail.com

 

- Ông Huỳnh Thế Vịnh - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 813 025

  Email: vinhhuynhthe02@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 506 009

  Email: nhivan6@gmail.com

 

- Ông Mai Văn Mười - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 

  Email:

 

- Ông Trần Xiêm - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 852 708

  Email: Xiem68@gmail.com

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 852 708

  Fax: 0235 3 852 708