Lãnh đạo Sở Tư Pháp

 

- Ông Bùi Xuân Hiếu - Phó Giám đốc

  Số điện thoại: 0235 3 811 846 - 0905 420 571

 

 

- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Chánh Văn Phòng

  Số điện thoại: 0235 3 852 271

  Email: Cucntk.qnm@mọ.gov.vn