Lãnh đạo Ban Dân tộc

 

- Bà Lê Thị Thủy - Trưởng ban

  Điện thoại: 0235 3 831 595 

  Email: lethuyqnam73@gmail.com

 

- Ông Hồ Thanh Tân - Phó Trưởng ban

  Điện thoại: 0235 3 852 721

  Email: httan1962@gmail.com

 

- Ông Đặng Tấn Giản - Phó Trưởng ban

  Điện thoại: 3 813.275

  Email: httan1962@gmail.com

 

- Trần Văn Tẩn - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 812 277

  Email: tranvantan.bdt.quangnam@gmail.com