Lãnh đạo Bưu điện tỉnh

 

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc

Điện thoại: 0235 3 812 345 - 0913 492 211
 
Email: hungtv.bdqn@vnpost.vn
 
 

Ông Nguyễn Tâm - Phó Giám đốc

Điện thoại: 0235 3 810 333 - 0913 480 546

Email: tamnguyen.bdqn@vnpost.vn

 

Ông Trần Thanh Bình - Phó Giám đốc

Điện thoại: 0949 210 999

Email: Binhtt.bdqn@vnpost.vn

 

Văn thư

CQ: 0235 3 812 120

Fax: 0235 3 812 456