Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Chu_Vien

- Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 852 355 

  Email: nguyenvientnmt@gmail.com

 

Chu_Ha

- Ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 810 418

  Email: thanhhatnmtqnam@yahoo.com

 

chihanh

- Bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 859 532

  Email: Tuyethanhle04@yahoo.com

 

nguyenvantho

- Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0913 433 323

  Email: thotnmt@gmail.com

 

- Ông Trần Văn Anh - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 852 347

  Email: anhvanphong@gmail.com

 

- Văn thư

 CQ: 0235 3 852 347

 Fax: 0235 3 852 354