* THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016

 
 

- Họ tên:  Phan Việt Cường - Chủ tịch HĐND

- Điện thoại: 0905 292 752

- Email: cuongnctu@gmail.com

____________________________________________________


 

- Họ tên: Võ Hồng – Phó Chủ tịch HĐND

- Năm sinh: 05/12/1962   ;   Nam/Nữ: Nam

- Quê quán: Xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Dân tộc: Kinh   ;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - kỹ thuật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Chỗ ở hiện nay: Xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại:  0913 486 797

____________________________________________________

 

- Họ tên: Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chủ tịch HĐND

- Năm sinh: 01/01/1962   ;   Nam, nữ: Nam

- Quê quán: Xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- Dân tộc: Kinh   ;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính; Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Chỗ ở hiện nay: Số 14-Nguyễn Hiền, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại:  0913407017

____________________________________________________

 

- Họ tên: Lê Quang Trung - Chánh Văn phòng

- Năm sinh:             ;   Nam, nữ: Nam

- Quê quán: 

- Dân tộc:               ;   Tôn giáo:

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ chính trị: 

- Chức vụ, đơn vị công tác: 

- Chỗ ở hiện nay: 

- Điện thoại:  0903.553199