Đông Giang: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 17/09/2019 | 03:24 PM (GMT +7)
Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giúp cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện nắm vững những kiến thức cơ bản và hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất là trong việc tuyên truyền, xử lý công việc và áp dụng hiệu quả luật trong đời sống xã hội; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện Đông Giang vừa tổ chức hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 cho toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đông Giang.

Tại hội nghị, các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018. Theo đó,Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 có có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, gồm 9 Chương, 68 Điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, gồm 10 Chương, 96 Điều.  Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên phổ biến một số quy định chung và những điểm mới của luật; quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; công tác phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thúy Hằng

Lượt xem:  823

Tin đã đưa
Xem theo ngày :