Ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 17/03/2020 | 08:35 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Mục tiêu chương trình nhằm tập trung đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK, CLP) trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác THTK, CLP với những kết quả cụ thể theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu THTK, CLP phải gắn với các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đề ra tại các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX tại Kỳ họp thứ 14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2020 và hướng tới hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020;

THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; đồng thời phải xác định THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương với các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP và kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với từng địa phương, đơn vị; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực;

THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2020 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp tăng cường THTK, CLP trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đảm bảo thực chất, tránh hình thức. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2020 là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020. Vì vậy, công tác THTK, CLP trong năm 2020 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên của địa phương để góp phần đạt được chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, tăng cường quản lý thu; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, bền vững; giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển nền kinh tế. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau;...

Thùy Dung

Lượt xem:  340

Tin đã đưa
Xem theo ngày :