Tăng cường phổ biến thông tin và tham gia hưởng ứng Cuộc thi GreenTech

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 01/04/2020 | 03:38 PM (GMT +7)
Sở Tài Nguyên & Môi trường tỉnh vừa ban hành công văn số: 632/STNMT-BVMT ngày 31 tháng 3 năm 2020 về phối hợp phổ biến thông tin và tham gia hưởng ứng Cuộc thi GreenTech.

Cuộc thi GreenTech – Sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên toàn quốc do Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhằm tìm ra những giải pháp khả thi, hiệu quả cao trong giảm thiểu, xử lý và quản lý CTRSH để nhân rộng, cải thiện môi trường. Đối tượng của Cuộc thi bao gồm tất cả các cá nhân, tập thể và cộng đồng trên toàn quốc có các sáng kiến, giải pháp và mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý CTRSH hiệu quả. Nội dung của Cuộc thi bao gồm các sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý CTRSH. 

File đính kèm

P.TH

Lượt xem:  522

Tin đã đưa