Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 08/06/2020 | 10:00 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết đinh 1503 /QĐ-UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 của các huyện: Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My và thành phố Hội An.

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, hướng dẫn các địa phương căn cứ danh mục, diện tích được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh, hoàn chỉnh hồ sơ bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định Luật Đất đai; phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh.  Rà soát chỉ tiêu sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng của các địa phương theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt. Trường hợp vượt chỉ tiêu, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi trình HĐND tỉnh xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các Sở, Ban, ngành liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện các danh mục dự án đã được phê duyệt của ngành, đơn vị mình; đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện các danh mục chung đã được HĐND tỉnh thông qua.

Giao UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm: Căn cứ danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 được bổ sung, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện việc công bố, công khai và triển khai thực hiện các thủ tục đất đai, đầu tư theo quy định pháp luật; Tổ chức sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, không sử dụng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất cao, sản xuất hiệu quả, ổn định sang mục đích khác,…

File đính kèm: quyết đinh 1503 /QĐ-UBND

Phụ lục đính kèm: PL1 ; PL2; PL3

Phương Thuận

Lượt xem:  337

Tin đã đưa
Xem theo ngày :