Tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 11/06/2020 | 07:36 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tập trung đánh giá kết quả đạt được so với tiến độ, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình. Qua đó, đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện các chính sách, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 để thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đây cũng là dịp để tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

Việc đánh giá tổng kết được thực hiện từ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) đến cấp huyện, cấp tỉnh, có sự tham gia của người dân. Phạm vi tổng kết bao gồm đánh giá của các Sở, ngành được phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo; đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu và kết quả thực hiện các Dự án, Tiểu dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đánh giá của các cấp chính quyền địa phương trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông qua Chương trình và theo Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ.

Qua đánh giá tổng kết, cần rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất để duy trì kết quả đạt được của chính sách, Chương trình; đồng thời, kiến nghị về định hướng thiết kế khung Chương trình, chính sách và các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Cấp huyện, cấp xã tổ chức Hội nghị tổng kết các nội dung theo quy định của Kế hoạch này gắn với hoạt động khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, các địa phương có thể lựa chọn tổ chức Hội nghị tổng kết điểm ở cấp xã. Thời gian triển khai và hoàn thành tổng kết trong tháng 6 năm 2020.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương tổ chức 03 hội thảo theo khu vực gắn với chuyên đề; xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 cho Ban Chỉ đạo, trình UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trong tháng 7 năm 2020.

Các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất định hướng thực hiện giai đoạn sau năm 2020. Thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2020.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể: Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất định hướng thực hiện chính sách, Chương trình giai đoạn sau năm 2020. Thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2020.

Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết toàn tỉnh gắn với Lễ tôn vinh, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và Phong trào “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. Thời gian hoàn thành trong tháng 8 năm 2020.

File đính kèm: Kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

Thúy Hằng

Lượt xem:  372

Tin đã đưa
Xem theo ngày :