Triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ 6 tháng cuối năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 10/07/2020 | 10:32 AM (GMT +7)
Chiều ngày 9/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động, trong điều kiện cả nước chung tay phòng chống dịch COVID19, ngành Nội vụ, đội ngũ CBCCVC toàn ngành đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát Chương trình công tác năm 2020, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. 

Nổi bật là ngành Nội vụ đã tập trung tham mưu xây dựng, ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật; các nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ, các quy trình thực hiện nhiệm vụ, thủ tục hành chính công tác nội vụ từng bước được cụ thể hóa, hướng dẫn, triển khai thực hiện kịp thời. Trong đó,
tồn tại, bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết 43/2018/NQ- HĐND ngày 06/12/2018, Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ NHĐKCT ở thôn, tổ dân phố yên tâm công tác, phát huy tốt vai trò của ở tuyến cơ sở. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư và thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Các đơn vị, địa phương đã chủ động tiến hành rà soát, xây dựng Kế hoạch và tham mưu phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đảm bảo quy định. Đến nay 107 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt đề án vị trí việc làm, 100% các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2804/QĐ- UBND ngày 17/9/2018 và Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 18/9/2018. 

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp thôn, tổ dân phố đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và triển khai đạt hiệu quả cao. Đến nay, đã hoàn thành việc sáp nhập xã, thôn tổ dân phố theo Nghị quyết của Trung ương, HĐND tỉnh. 

Cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh, từng bước xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; cải thiện chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp; góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

Công tác quản lý đội ngũ CBCCVC ngày càng chặt chẽ, đi vào nền nếp; các chế độ chính sách được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Chức năng quản lý nhà nước về hội, công tác thanh niên; thi đua, khen thưởng; văn thư lưu trữ được tăng cường. Công tác QLNN về tôn giáo đạt được nhiều thành tựu. 

Hội nghị đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung “hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”. Tiếp tục triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình công tác của UBND tỉnh, các Đề án, Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

TD

Lượt xem:  367

Tin đã đưa