Tập trung hỗ trợ cho các hộ nghèo có công với cách mạng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 09/09/2020 | 03:12 PM (GMT +7)
Trong thời gian đến, tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng cường huy động và ưu tiên mọi nguồn lực để hỗ trợ thực hiện kế hoạch xóa nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công trên địa bàn tỉnh.

Cây cam được xác định là loại cây xóa đói giảm nghèo của đồng bào Cơ Tu.

Toàn tỉnh đến nay có 12 huyện còn hộ nghèo thuộc chính sách người có công với 416 hộ, 2.076 khẩu nghèo. Phần lớn hộ nghèo thuộc chính sách người có công tập trung ở các huyện miền núi, cụ thể: Bắc Trà My: 80 hộ, Tây Giang: 80 hộ, Đông Giang: 78 hộ, Nam Giang: 71 hộ, Hiệp Đức: 42 hộ, Phước Sơn: 24 hộ, Nam Trà My: 15 hộ… Trong 416 hộ nêu trên, có 455 nhân khẩu đang hưởng trợ cấp hàng tháng và 287 nhân khẩu hưởng trợ cấp 1 lần, chủ yếu tập trung ở nhóm bệnh binh và người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thực trạng thiếu hụt các chỉ số 05 dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo thuộc chính sách người có công như: tiếp cận dịch vụ y tế: 01 hộ; bảo hiểm y tế: 23 hộ; trình độ giáo dục người lớn: 53 hộ; tình trạng đi học của trẻ em: 04 hộ; chất lượng nhà ở: 110 hộ; diện tích nhà ở: 147 hộ; nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo quy định: 130 hộ; hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh: 298 hộ; sử dụng dịch vụ viễn thông: 131 hộ; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin: 102 hộ. Như vậy, phần lớn hộ nghèo thuộc chính sách người có công thiếu hụt các chỉ số của dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở, nước sinh hoạt và nhà vệ sinh, thông tin.

Do đó, mục tiêu tỉnh đề ra là nhằm tập trung hỗ trợ, cải thiện chiều thiếu hụt về thu nhập và cải thiện các chỉ số thiếu hụt về nhà ở, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh và thông tin. Phấn đấu để trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo thuộc chính sách người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.

Để đạt được các mục tiêu trên, từng địa phương rà soát, lập danh sách và hồ sơ theo dõi, quản lý đối với từng hộ nghèo thuộc chính sách người có công trên địa bàn (thôn, xã). Trên cơ sở đó ban hành Kế hoạch hỗ trợ thoát nghèo bền vững cụ thể, chi tiết với các giải pháp quyết liệt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình từng đối tượng. Tập trung hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công;…

Tăng cường huy động và ưu tiên mọi nguồn lực để hỗ trợ thực hiện kế hoạch xóa nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công. Trong đó, tập trung ưu tiên nguồn ngân sách nhà nước từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác trên địa bàn có nội dung thực hiện phù hợp để hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công cải thiện tiêu chí thu nhập và các dịch vụ xã hội cơ bản (chủ yếu ở tiêu chí về nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh và thông tin), nhất là nguồn kinh phí bố trí thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đồng thời, lồng ghép thực hiện với Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục tăng cường huy động và ưu tiên phân bổ nguồn lực huy động để thực hiện kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách người có công cải thiện tiêu chí thu nhập và các dịch vụ xã hội cơ bản;…

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, động viên, giúp đỡ hộ nghèo thuộc chính sách người có công trong thực hiện kế hoạch thoát nghèo, nhất là hướng dẫn việc sử dụng nguồn lực được hỗ trợ, đảm bảo phát huy hiệu quả để nâng cao đời sống, sớm thoát nghèo trong thời gian tới.

Thùy Dung

Lượt xem:  262

Tin đã đưa
Xem theo ngày :