Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 07/04/2021 | 10:24 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án. Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả. Kết hợp các hoạt động của Đề án với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn công tác hòa giải ở cơ sở với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và cơ quan quản lý nhà nước nhằm huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tạo điều kiện để Tòa án phối hợp hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở thông qua hoạt động tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải và tham gia tư vấn trực tiếp một số vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp tại cơ sở.

Việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022 nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 428 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo tiến độ, phù hợp với chủ trương định hướng năm 2021 của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương nhằm từng bước thực hiện các mục tiêu của Đề án. Tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phương Thuận

Lượt xem:  85

Tin đã đưa
Xem theo ngày :