LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu 23/04/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Thí điểm mua bán điện trực tiếp 19/04/2021

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định thực hiện thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện.

Đề xuất mới về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức 30/03/2021

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đề xuất 16 nhóm dịch vụ thuộc gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại Trạm Y tế xã 26/03/2021

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định nội dung chi tiết gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

Lấy ý kiến nhân dân về quy trình đăng ký cư trú 11/03/2021

Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú.

Đề xuất đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 09/03/2021

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Đề án).

Đề xuất Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 03/03/2021

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Đề xuất tiêu chí kỹ thuật đơn thuốc điện tử 03/03/2021

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định Tiêu chí kỹ thuật đơn thuốc điện tử.

Đề xuất sửa đổi quy trình ra đề thi, chấm thi Tốt nghiệp THPT 03/02/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT.

Dự thảo hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ 22/01/2021

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ.