THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Chuyển đổi số góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 16/05/2021

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã triển khai đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành các ứng dụng dùng chung tạo nền tảng để hình thành Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam năm 2021 14/05/2021

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình 14/05/2021

UBND huyện Thăng Bình đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 trên địa bàn huyện.

Triển khai thực hiện một số nội dung về cải cách hành chính năm 2021 11/05/2021

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn yêu cầu các phòng (tương đương) và các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể:

Ban Dân tộc: Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 11/05/2021

Ban Dân tộc vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số thị xã Điện Bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 11/05/2021

UBND thị xã Điện Bàn vừa ban hành Kế hoạch 87/KH-UBND về triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số thị xã Điện Bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia 10/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2693/KH-UBND về triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Định hướng trọng tâm trong cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 10/05/2021

Chính phủ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đây là Hội nghị lớn của Chính phủ với tất cả các bộ, ngành, địa phương nhằm đánh toàn diện công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2030.

Tập trung triển khai 7 nhiệm vụ cụ thể trong cải cách hành chính 10/05/2021

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ tập trung vào 7 nhiệm vụ cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, bám sát các chủ trương, đường lối, chiến lược, nghị quyết về cải cách hành chính của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công 10/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2677/UBND-KTTH về kết quả triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.